Kalender
Momenteel is de kalender leeg

Informatie

Via deze pagina voorzien we onze eigen leden van informatie over onze lessen, examens en andere belangrijke informatie.

 

Zwemdagen en tijden

Onze lessen worden gegeven in zwembad Nieuw Steyl. Op maandag van 19.00 tot 20.00 uur. Op dinsdag van 19.00 uur tot 20.00 uur en van 19.45 tot 20.45 uur. Het laatste kwartier van de lessen van 19.00 tot 20.00 uur en het eerste kwartier van de lessen van 19.45 tot 20.45 vallen samen (vrij zwemmen / spelen). Op dinsdag is er tussen 20.45 en 21.30 uur gelegenheid om recreatief baantjes te zwemmen.

 

Keertje meezwemmen of lid worden?

Vrijblijvend een keer komen kijken of proefzwemmen is mogelijk op afspraak. Om een keer mee te komen zwemmen of om lid te worden is alleen zwemdiploma A een vereiste. Wil je graag een keer proefzwemmen? Neem dan contact met ons op door een mailtje te sturen naar tc@tegelsereddingsbrigade.nl of door het contactformulier op de contactpagina in te vullen. Klik hier voor het downloaden van ons aanmeldingsformulier.

 

Sporten kost geld, heeft u problemen om de contributie te betalen maar wilt u toch graag dat uw kinderen kunnen zwemmen? Dan verwijzen wij u graag naar de flyer van het Jeugdfonds, of kijk eens op de website van het Jeugdsportfonds

 

Zwembad Nieuw-Steyl

Onze lessen worden gegeven in zwembad Nieuw Steyl. Het zwembad is voorzien van een mooie kantine met een grote glazen wand, die goed zicht geeft op het zwembad. Er is o.a. koffie en fris verkrijgbaar tegen vergoeding (automaten).

 

Omkleden kan vanaf 10 minuten voor aanvang van de lessen in de daarvoor aangewezen kleedlokalen (jongens en meisjes apart). Omdat deze kleedlokalen worden gedeeld met de kinderen die zwemles krijgen is het van belang de kleding netjes bijelkaar te leggen (bij voorkeur opbergen in de tas). Voor aanvang van de lessen is altijd één van de instructeurs aanwezig bij de ingang van de kleedlokalen om zo nodig uitleg te geven en de weg te wijzen naar de juiste kleedlokalen.

 

Zie tijdelijk de maatregelen rondom Corona (link)

 

Er is maar een beperkt aantal kluisjes aanwezig (in de kantine). Laat waardevolle spullen daarom zoveel mogelijk thuis!

 

Kledingeisen

Afhankelijk van het diploma dat je met het eerstvolgende examen kunt behalen gelden er verschillende kledingeisen voor zwemonderdelen die gekleed moeten worden uitgevoerd. Deze eisen zijn hier terug te vinden. Vragen of twijfels? Vraag het ons.

 

Vakanties en vrije dagen

Ons seizoen start zodra de basisscholen na de zomer beginnen aan hun nieuwe schooljaar en loopt tot de zomervakantie voor de basisscholen begint. Tussen de zomervakanties door zwemmen we in principe elke week, tenzij de lesdag op een feestdag valt zoals Pinksteren, Pasen en Koningsdag. Ook op Bevrijdingsdag en tijdens carnaval zijn er geen lessen aangezien het zwembad dan gesloten is. Tijdens alle overige lesdagen wordt er gezwommen, tenzij we dat via onze digitale nieuwsbrief, deze website of op andere wijze kenbaar maken. We zwemmen dus ook gewoon tijdens de voorjaarsvakantie en de herfstvakantie. Vaak worden tijdens deze vakanties bijzondere activiteiten georganiseerd. De kalender op onze website geeft altijd de meest actuele informatie.

 

Examens

Jaarlijks wordt één keer een examen georganiseerd. Tijdens dat examen is het diploma te behalen waar het hele jaar naartoe is gewerkt. Deze examens vinden meestal in het najaar plaats. De datum wordt aan het begin van het seizoen vastgesteld en bekend gemaakt.

 

Voorafgaand aan het examen dient ieder lid een gezondheidsverklaring te overleggen volgens het model dat door Reddingsbrigade Nederland is vastgesteld. Voor leden tot en met 17 jaar dient de verklaring te worden ingevuld en ondertekend door een ouder/verzorger. Leden vanaf 18 jaar mogen de verklaring zelf invullen en ondertekenen. Het formulier te vinden onder downloads, onderaan deze pagina.

Benieuwd naar de eisen aan de hand waarvan het examen wordt afgenomen? Bekijk dan de exameneisen, te vinden onder downloads, onderaan deze pagina.

 

Veilig sportklimaat

De Tegelse Reddingsbrigade ondersteunt en stimuleert een veilig sportklimaat voor alle betrokkenen van de vereniging. Dit doet de vereniging conform aanbevelingen van NOC*NSF, Centrum Veilige Sport Nederland (CVS) en (gedrags)reglementen van Reddingsbrigade Nederland en de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen (KNBRD). Om dit te bereiken hanteert de TRB een actief en gedegen preventie- en integriteitsbeleid. Dit beleid wordt vormgegeven door de vastlegging van afspraken in diverse reglementen en de aanstelling van minimaal één gecertificeerd vertrouwenscontactpersoon.

Van alle betrokkenen wordt verwacht dat zij op de hoogte zijn van deze afspraken en hiernaar handelen, voor zover voor hen van toepassing. Hieronder vind je een overzicht van alle informatie.

 

Privacy Policy

De TRB hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De TRB houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In onze Privacy Policy geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Dit document is te vinden onder downloads, onderaan deze pagina.

 

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk regelement is een nadere detaillering van en aanvulling op de statuten. Het bevat afspraken, regels, taken & bevoegdheden van leden, werkend kader en bestuur. Ook dit document is te vinden onder downloads, onderaan deze pagina.

 

Gedragscode

De TRB implementeert de Gedragscode van Reddingsbrigade Nederland waarop het Tuchtreglement van de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen (KNBRD) van toepassing is.

De gedragscode beschrijft afspraken over hoe we met elkaar omgaan en wat we wel/niet acceptabel vinden. We verwachten dat iedere betrokken op de hoogte is van deze (gedrags)regels en hiernaar handelt. Misstanden of vermoeden(s) hiervan dienen zo spoedig mogelijk aan het bestuur of de Vertrouwenscontactpersoon te worden gemeld. Indien de (vermeende) misstand van seksueel overschrijdende aard is, dus als het gaat om een vermoeden van seksuele intimidatie of misbruik, is melding hiervan voor bestuurders en begeleiders vanaf januari 2020 verplicht.

 

Aannamebeleid vrijwilligers en VOG/VOT

Een van de maatregelen die de TRB neemt om haar preventiebeleid te ondersteunen is het opvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor alle leden die een uitvoerende taak uitvoeren binnen onze brigade (instructeurs, werkend kader, bestuur, etc.). Lidmaatschap van de reddingsbrigade is hiervoor essentieel. Vrijwilligers die géén lid zijn van de reddingsbrigade (bijvoorbeeld ouders/verzorgers die helpen bij evenementen/kamp/etc.) dienen een Verklaring Onderwerping Tuchtrecht (VOT) te tekenen. Voor iedere nieuwe begeleider zal daarnaast het Register Sporttuchtrecht worden geraadpleegd. In het kader van onze Privacy Policy zal een kopie ‘voor gezien’ van verkregen VOG’s worden opgenomen in Sportlink, het origineel blijft in eigendom en beheer van de betrokken vrijwilliger.

 

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) fungeert als eerste opvang voor iedereen (sporters, ouders van sporters, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag over grensoverschrijdend gedrag. De VCP biedt een luisterend oor, geeft raad en is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen (en, indien van toepassing, verwijst door). De VCP denkt mee, maar is geen hulpverlener en doet geen onderzoek binnen de vereniging bij incidenten. Daarnaast adviseert en stimuleert de VCP de vereniging in het kader van het te voeren preventie- en integriteitsbeleid.

Onder ‘ongewenst gedrag’ valt onder andere:

- Agressie en geweld
- Seksuele intimidatie en ongewenste intimiteiten
- Pesten en negeren
- Discriminatie
- Elke andere vorm van gedrag dat indruist tegen de geldende normen en waarden en/of de gedragsregels zoals deze gelden binnen de TRB. Leidend hierbij is niet hoe het gedrag op anderen overkomt, maar hoe deze door de melder wordt ervaren.

 

De VCP gaat altijd vertrouwelijk om met de ontvangen informatie!

 

De TRB heeft momenteel één vertrouwenscontactpersoon: Selina Backus. Wil je contact met haar opnemen? Stuur dan een mailtje met het verzoek om een afspraak te maken naar vcp@tegelsereddingsbrigade.nl Je mail zal zo snel mogelijk worden beantwoord. Let op: zet in de mail alleen je contactgegevens met de vraag of er contact met je kan worden opgenomen, ga nog niet inhoudelijk in op je vraag en/of klacht maar probeer om de rest van het verhaal (details, uitleg, etc.) te bewaren tot het gesprek.

 

 

De VCP is onderdeel van een landelijk netwerk van VCPs die elkaar om raad kunnen vragen. Betrokkenen die met hun vraag en/of klacht niet bij de VCP van de TRB terecht willen, kunnen dan ook (anoniem) een andere VCP uit dit netwerk inschakelen. Daarnaast staat de mogelijkheid tot contact met het Centrum Veilige Sport Nederland ook tot ieders beschikking via 0900-2025590 (werkdagen 08.30-17.30 uur) of per mail op centrumveiligesport@nocnsf.nl.

 

Vragen?

Heeft u vragen over onze lessen, over de contributie of over een ander onderwerp dat kunt u ons bereiken via de contactinformatie op de pagina Contact. U kunt ook altijd een instructeur aanspreken. Onze instructeurs zijn herkenbaar aan de gele poloshirts. Indien de betreffende instructeur uw vraag niet kan beantwoorden kan hij/zij u doorverwijzen naar de juiste persoon of uw vraag noteren en de juiste persoon contact met u laten opnemen.

 

Downloads

Exameneisen (jeugd/lifesaving)

Exameneisen en documenten waterhulpverlening

Gezondheidsverklaring

Kledingeisen (zie bijlage IV)

Aanmeldingsformulier

Dispensatie- en dyslexiebeleid examens

Huishoudelijk reglement

Privacy Policy